Nietypowe Konstrukcje Budowlane

Media w domach autonomicznych

Domy autonomiczne to ekologiczne budowle, które radzą sobie w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Woda dostarczana może być tu ze studni bądź też po prostu z gromadzenia wody deszczowej. Wielokrotnie użyta już woda może posłużyć do mycia auta bądź podlania ogrodu. Tutaj widać sposoby oszczędzania wodnych zasobów. Aby woda nadawała się do picia wystarczą odpowiednie urządzenia do jej uzdatniania. Autonomiczne budynki również posiadają rozwiązania dotyczące utylizacji ścieków. Najbardziej pospolitą metodą jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Złożona jest ona z osadnika oraz z przewodów rozsączających. Osadniki wymagają czasowego opróżniania, aby pozbyć się nierozkładalnych osadów. Uzyskana woda z oczyszczalni jest zdatna do spłukiwania toalet czy też podlewania roślin. Zamontowanie toalet kompostujących ogranicza zużycie wody i zapotrzebowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków. Jedynym problemem pozostaje wówczas posiadanie specjalnego odstojnika z separatorem tłuszczu, który pochodzi ze zmywania naczyń. Natomiast kanalizacja burzowa pełni rolę zbiornika retencyjnego, w którym gromadzona jest woda deszczowa. Ważnym elementem wyposażenia w media jest także energia elektryczna. Energię elektryczną pozwolą nam zaoszczędzić absorpcyjne chłodziarki, przenośne komputery oraz świetlówki. Do produkcji energii elektrycznej wystarczą ogniwa słoneczne zainstalowane na dachu bądź też turbina wiatrowa. Nadmiar energii można magazynować w bateriach akumulatorów.

Podobne artykuły

Oczyszczalnie ścieków
Oczyszczalnie ścieków to kompleks budynków, obiektów oraz urządzeń, które służą oczyszczaniu ścieków, zarówno tych przemysłowych, jak i komunalnych. Oczyszczalnie ścieków ze względu na ilość ścieków dzieli się na lokalne, centralne oraz grupowe. Można je również podzielić na biologiczne, hydrobotaniczne, chemiczne oraz mechaniczne. Oczyszczalnie biologiczne oczyszczają ścieki na drodze procesów biochemicznych. Oczyszczalnie hydrobotaniczne z kolei wykorzystują rośliny do oczyszczania. Oczyszczalnie chemiczne do oczyszczania ścieków wykorzystują środki chemiczne, które wywołują zamierzone reakcje chemiczne. Natomiast oczyszczalnie mechaniczne działają na zasadzie procesów fizycznych, jak rozdrabnianie, filtrowanie, czy sedymentacja. Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest metoda mechaniczna. Pozwala ona na oddzielenie ciał stałych oraz zawiesin ze ścieków. Wykorzystuje się tutaj takie urządzenia, jak: kraty, sita, piaskowniki, osadniki oraz flota tory. Z kolei do biologicznego oczyszczenia ścieków wykorzystuje się mikroorganizmy w postaci osadu czynnego bądź złoża biologicznego. W technologii biologicznego oczyszczania ścieków wyróżnia się następujące procesy: nitryfikacja, która prowadzona jest w warunkach tlenowych oraz denitryfikacja, która prowadzona...

Różne obiekty budowlane
Składowiska odpadów z punktu widzenia budowlanego są obiektami dość skomplikowanymi i trudnymi. Ogólnie jest to obiekt służący do deponowania odpadów. Ze względów budowlanych muszą posiadać odpowiednią szczelność i jak na mniej oddziaływać na środowisko. Istnieje kilka podziałów składowisk odpadów ze względu na położenie i są to na przykład: wgłębne, zboczowe oraz płaskie lub nadpoziomowe, podpoziomowe oraz boczne. W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje wysypisk: niezorganizowane, pół – zorganizowane oraz zorganizowane. Te niezorganizowane znajdują się w naturalnym zagłębieniu terenu i niosą ze sobą wiele negatywnych skutków dla środowiska. Ostatnio buduje się najczęściej pół – zorganizowane składowiska odpadów. Stosuje się tutaj odpowiednie izolacje podłoża. Można wyróżnić trzy typy składowisk odpadów: odpadów niebezpiecznych, odpadów obojętnych oraz innych. Obiektem budowlanym są również cmentarze. To wydzielona przestrzeń o przeznaczeniu grzebalnym. Obiekt taki związany jest z wierzeniami religijnymi. Na cmentarzu znajdują się mogiły o określonej formie. Innym rodzajem zabudowy jest lotnisko. Jest to teren przeznaczony...

Lotniska
W skład portu lotniczego wchodzi wiele elementów infrastruktury, jak i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ruchu statków powietrznych. Do najważniejszych należą: pasy startowe, drogi kołowania, płyty postoju samolotów, hangary, wieża kontroli lotów, urządzenia naprowadzające oraz terminale lotnicze. Terminal pasażerski to kompleks budynków, które przeznaczone są do obsługi ruchu pasażerskiego. Terminale dzielą się na krajowe oraz międzynarodowe. Terminale międzynarodowe wyposażone są w pomieszczenia przeznaczone do odpraw bagażowo - celnych oraz paszportowych. Hangar to z kolei miejsce do zabezpieczania samolotów przed działaniem czynników atmosferycznych. Tutaj również dokonuje się przeglądów oraz napraw. Wieża kontroli ruchu lotniczego jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania lotniska oraz lotów. Jest to wysoki oraz przeszklony budynek, w którym odbywa się kontrola ruchu lotniczego na lotnisku oraz w jego okolicy. Na małych lotniskach wystarcza jeden kontroler ruchu, jednak przy dużych portach lotniczych musi być ich kilka: kontroler delivery, kontroler Grodnu oraz kontroler Tower. Kontroler delivery zajmuje się wydawaniem zezwoleń...

Elementy infrastruktury lotniska i obiektów sportowych
Płyta postojowa to jeden z ważniejszych elementów zabudowy lotniska. Stanowi utwardzone miejsce służące do parkowania samolotów po wylądowaniu. Tutaj również samoloty szykowane są do kolejnych lotów. Tutaj odbywa się tankowanie, załadunek towarów oraz wejście pasażerów. Płyta postojowa połączona jest zwykle z terminalem. Natomiast droga kołowania to wytyczony pas służący na poruszanie się samolotu pomiędzy hangarem, terminalem a drogą startową. Drogi kołowania posiadają utwardzoną nawierzchnię. Oznaczone są żółtymi liniami oraz niebieskimi światłami krawędziowymi. Najważniejsza dla samolotu jest droga startowa. Posiada oczywiście utwardzoną powierzchnię betonową bądź betonowo – asfaltową. Długość drogi startowej powinna być odpowiednia i powinna wystarczyć na rozbieg oraz dobieg samolotu. Budowla sportowa, jak sama nazwa wskazuje przeznaczona jest do uprawiania sportu oraz do rekreacji. Całokształt parametrów obiektu sportowego znajduje się w prawie budowlanym. Obiekty sportowe należą do piątej kategorii obiektów budowlanych i należą do nich: stadiony, amfiteatry, skocznie, wyciągi narciarskie, kolejki linowe, baseny oraz zjeżdżalnie. Polska Klasyfikacja Obiektów...