Nietypowe Konstrukcje Budowlane

Ogrzewanie i klimatyzacja w ekologicznych budynkach

Budynki autonomiczne muszą radzić sobie i z poborem wody, jak i pozyskiwaniem energii elektrycznej. Ważnym elementem jest również ogrzewanie budynku, co jest osiągalne poprzez pasywne ogrzewanie słoneczne. Nowoczesne okna, jakie wypełnione są argonem, czy kryptonem pozwalają na ogrzewanie pomieszczeń słońcem. Okna muszą jednak wychodzić na nasłonecznioną część domu. Budynek taki powinien posiadać również odpowiednią izolację. Osłona z drzew i krzewów ochrania przed wiatrami. Budynek taki również powinien posiadać opływowe kształty. W nowoczesnych domach ekologicznych stosuje się odzysk ciepła na przykład ze spalin pochodzących z turbiny gazowej. Również w domu ekologicznym uzyskać można ciepłą wodę użytkową, a to za pomocą kolektorów słonecznych. Ważny jest tutaj dobrze zaizolowany zbiornik wody. Zazwyczaj w systemach do produkcji ciepłej wody łączy się ogrzewanie słoneczne z kotłem, który włączany jest przy pomocy termostatu. Klimatyzacja oraz chłodzenie jest również możliwe w tego typu budynkach. Polega na wentylowaniu powietrza poprze gruntowy wymiennik ciepła. Do metod chłodzenia należą również: wkopanie budynku w ziemię, zacienieni okien, czy chłodzenie w ciągu nocy. Wykorzystać można także absorpcyjne chłodziarki oraz klimatyzatory. W nowoczesnych autonomicznych budynkach o charakterze biurowym lub handlowym stosuje się instalacje ko generacyjne. Są to silniki spalinowe bądź turbiny gazowe, które zasilane są gazem ziemnym. Uzyskane ciepło wykorzystuje się w chłodziarkach bądź do podgrzania wody.

Podobne artykuły

Tunele europejskie i światowe
Eurotunel to najbardziej wszystkim znany tunel. Znajduje się pod kanałem La Manche i łączy Francję z Wielką Brytanią. Jego długość wynosi około 50 kilometrów. Powstał w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Na całość składają się tutaj trzy tunele, z których dwa obsługują ruch w przeciwnych kierunkach, a jeden z nich ma charakter serwisowy. Ruch samochodowy, jak i osobowy odbywa się tutaj za pomocą pociągów. Tunele przebiegają na głębokości od 45 do 70 metrów pod poziomem kanału. Pociągi kursują z prędkością 160 kilometrów na godzinę, a czas przejazdu wynosi 35 minut. W Alpach Szwajcarskich znajduje się kolejny kolejowy tunel – Gotthard Base Tunnel. Jego długość wynosi 57 kilometrów. W Alpach Szwajcarskich znajduje się również kolejowy Tunel Świętego Gotarda o długości 15 kilometrów. Przebiega on pod Przełęczą Świętego Gotarda i łączy miasta: Goschenen z Airolo. W Szwajcarii także przebiega Tunel Drogowy Świętego Gotarda o długości 16,9 kilometra. W Europie znajduje się również Tunel...

Budowle kolejowe i inne
Zasadniczą budowlą kolejową umożliwiającą jazdę pociągów jest tor kolejowy, czyli szyny prowadzące pojazdy szynowe. Tor ułożony jest na podkładach i może to być droga kolejowa, droga tramwajowa bądź metro. Standardowa szerokość toru kolejowego wynosi 1435 milimetrów. Przejazdy kolejowe z kolei powstają w miejscach skrzyżowania się torów kolejowych z drogą kołową bądź inną. Przejazdy kolejowe dzielą się na wielotorowe oraz jednotorowe. W Polsce przejazdy ogólnie dzielą się na sześć kategorii oznaczonych symbolami alfabetu: A - przejazdy użytku publicznego z rogatkami lub bez, gdzie ruch kierowany jest sygnałami nadawanymi przez pracowników kolejowych, B - przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną oraz z półrogatkami, C - przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną bądź też uruchamianą przez pracowników kolei, D - przejazdy użytku publicznego bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej, jak i bez rogatek i półrogatek, E - przejścia użytku publicznego oraz F - przejazdy i przejścia użytku niepublicznego. Wszystkie przejazdy oznaczone są odpowiednimi...

Oczyszczalnie ścieków
Oczyszczalnie ścieków to kompleks budynków, obiektów oraz urządzeń, które służą oczyszczaniu ścieków, zarówno tych przemysłowych, jak i komunalnych. Oczyszczalnie ścieków ze względu na ilość ścieków dzieli się na lokalne, centralne oraz grupowe. Można je również podzielić na biologiczne, hydrobotaniczne, chemiczne oraz mechaniczne. Oczyszczalnie biologiczne oczyszczają ścieki na drodze procesów biochemicznych. Oczyszczalnie hydrobotaniczne z kolei wykorzystują rośliny do oczyszczania. Oczyszczalnie chemiczne do oczyszczania ścieków wykorzystują środki chemiczne, które wywołują zamierzone reakcje chemiczne. Natomiast oczyszczalnie mechaniczne działają na zasadzie procesów fizycznych, jak rozdrabnianie, filtrowanie, czy sedymentacja. Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest metoda mechaniczna. Pozwala ona na oddzielenie ciał stałych oraz zawiesin ze ścieków. Wykorzystuje się tutaj takie urządzenia, jak: kraty, sita, piaskowniki, osadniki oraz flota tory. Z kolei do biologicznego oczyszczenia ścieków wykorzystuje się mikroorganizmy w postaci osadu czynnego bądź złoża biologicznego. W technologii biologicznego oczyszczania ścieków wyróżnia się następujące procesy: nitryfikacja, która prowadzona jest w warunkach tlenowych oraz denitryfikacja, która prowadzona...

Różne obiekty budowlane
Składowiska odpadów z punktu widzenia budowlanego są obiektami dość skomplikowanymi i trudnymi. Ogólnie jest to obiekt służący do deponowania odpadów. Ze względów budowlanych muszą posiadać odpowiednią szczelność i jak na mniej oddziaływać na środowisko. Istnieje kilka podziałów składowisk odpadów ze względu na położenie i są to na przykład: wgłębne, zboczowe oraz płaskie lub nadpoziomowe, podpoziomowe oraz boczne. W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje wysypisk: niezorganizowane, pół – zorganizowane oraz zorganizowane. Te niezorganizowane znajdują się w naturalnym zagłębieniu terenu i niosą ze sobą wiele negatywnych skutków dla środowiska. Ostatnio buduje się najczęściej pół – zorganizowane składowiska odpadów. Stosuje się tutaj odpowiednie izolacje podłoża. Można wyróżnić trzy typy składowisk odpadów: odpadów niebezpiecznych, odpadów obojętnych oraz innych. Obiektem budowlanym są również cmentarze. To wydzielona przestrzeń o przeznaczeniu grzebalnym. Obiekt taki związany jest z wierzeniami religijnymi. Na cmentarzu znajdują się mogiły o określonej formie. Innym rodzajem zabudowy jest lotnisko. Jest to teren przeznaczony...